باشگاه فرهنگی ورزشی شوپی

*** قارچ ملارد ***

» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور- گروه جنوب :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» نتایج هفته هفدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢
» نتیجه دیدارعقب افتاده :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» برنامه هفته هفدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور-گروه جنوب :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» نتایج هفته شانزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور-گروه شمال :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» نتایج هفته شانزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور-گروه شمال :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» برنامه هفته شانزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور-گروه شمال :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور-گروه جنوب :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور-گروه شمال :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور-گروه جنوب :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» نتایج هفته پانزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» برنامه هفته پانزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» نتایج هفته چهاردهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» نتایج هفته سیزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» برنامه هفته سیزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» برنامه هفته سیزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور-گروه جنوب :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور-گروه شمال :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» نتایج هفته دوازدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» برنامه هفته دوازدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور .گروه شمال :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور.گروه جنوب :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢
» نتایج هفته یازدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢
» برنامه هفته یازدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشورگروه جنوب :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» نتایج هفته دهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور-گروه جنوب :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور -گروه شمال :: جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢
» نتایج هفته دهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور-گروه شمال :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
» برنامه هفته دهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور.گروه شمال :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور.گروه جنوب :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نتایج هفته نهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برنامه هفته نهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نتایج هفته هشتم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برنامه هفته هشتم لیگ دسته دوم فوتسال :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نتایج هفته هفتم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تیم فوتسال شوپی ملارد :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برنامه هفته هفتم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه شمال :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نتایج هفته ششم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه شمال :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نتایج هفته ششم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برنامه هفته ششم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه شمال :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نتایج هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» نتایج هفته پنحم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» برنامه هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه شمال :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» نتایج هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور -گروه شمال :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور- گروه جنوب :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» برنامه هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» نتایج هفته سوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» برنامه هفته سوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» اطلاع رسانی :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
» نتایج هفته دوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
» نتایج هفته اول لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
» جدول پایانی لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» نتایج هفته پایانی لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته پایانی لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» برنامه هفته پایانی لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته بیست و یکم :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور -گروه جنوب- هفته 21 :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» نتایج هفته بیست و یکم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
» نتایج هفته بیست و یکم لیگ دسته دوم فوتسال کشور- گروه جنوب :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته بیست و یکم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» برنامه هفته بیست و یکم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته بیستم :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور- هفته بیستم - گروه جنوب :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» نتایج هفته بیستم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» نتایج هفته بیستم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» برگزاری مراسم قرعه کشی رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال در مهر ماه :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته بیستم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» برنامه هفته بیستم لیگ دسته دوم فوتسال کشور -گروه جنوب :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور-گروه جنوب :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته نوزدهم :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» نتایج هفته نوزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» نتایج هفته نوزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» اسامی داوران و برنامه هفته نوزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» برنامه هفته نوزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» عید سعید فطر مبارک باد :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» نتایج هفته هجدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» نتایج هفته هجدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته هجدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» برنامه هفته هجدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» یکسال از وداع اسطوره فوتسال ایران گذشت :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» خداوند فراموشی را آفرید، تا غیر او را فراموش کنیم . . . :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» شهادت مولا امیر المؤمنین تسلیت باد. :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» نتایج هفته هفدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» نتایج هفته هفدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته هفدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» برنامه هفته هفدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» با تشکر از وبلاگ تیم فوتسال شهرداری نکا (شهید فغانی ) :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» جذول لیگ دسته دوم فوتسال کشور -هفته شانزدهم :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور -گروه جنوب :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» نتایج هفته شانردهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
» نتایج هفته شانزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
» برنامه واسامی داوران هفته شانزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور -هفته پانزدهم :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» فرارسیدن ماه مبارک رمضان مبارک باد :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» نتایج هفته پانزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» نتایج هفته پانزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته پانزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته پانزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور -هفته چهاردهم :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور-هفته چهاردهم -گروه جنوب :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» نتایج هفته چهاردهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» نتایج هفته چهاردهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور -گروه جنوب :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته چهاردهم :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته سیزدهم :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور- گروه جنوب :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» نتایج هفته سیزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور- گروه جنوب :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» نتایج هفته سیزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱
» ولادت امام زمان (عج) مبارکــــــــــباد :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» برنامه هفته سیزدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور -هفته دوازدهم :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته دوازدهم - گروه جنوب :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» نتایج هفته دوازدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور -گروه جنوب :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» ایج هفته دوازدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته دوازدهم -گروه جنوب :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» برنامه بازیهای نیم فصل دوم تیم فوتسال شوپی :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» اللهم صل علی محمد و آل محمد :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور -هفته یازدهم - گروه جنوب :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» نتایج هفته یازدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور- گروه جنوب :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور- هفته یازدهم :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» نتایج هفته پایانی نیم فصل اول لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» هفته پایانی نیم فصل اول لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته یازدهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران لیگ دسته دوم فوتسال کشور -هفته یازدهم -گروه جنوب :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته دهم :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور -گروه جنوب -هفته دهم :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» نتایج لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته دهم :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» نتایج هفته دهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور-گروه جنوب :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه شمال :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور- گروه جنوب :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» پیام تبریک به امیر عنایتی بازیکن خوب و با اخلاق تیم فوتسال شوپی :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
» تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمومنین است :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته نهم :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب - هفته نهم :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» نتایج هفته نهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» نتایج لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته نهم :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» نتیجه بازی عقب افتاده ار هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته نهم :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» برنامه هفته نهم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور -هفته هشتم :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب - هفته هشتم :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
» نتایج هفته هشتم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» نتایج هفته هشتم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گرو جنوب :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته هشتم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته هشتم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته هفتم - گروه جنوب :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نتایح هفته هفتم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نتایج هفته هفتم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته هفتم :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برنامه هفته هفتم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور- گروه جنوب :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نتایج هفته ششم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور- هفته ششم :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نتایج لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته ششم :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته پنجم :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته ششم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برنامه هفته ششم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نتایج هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نتایج هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتسال کشور -گروه جنوب :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برنامه هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته چهارم :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته چهارم - گروه جنوب :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نتایج هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نتایج هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برنامه هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب - هفته سوم :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نتایج هفته سوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تولد آقای مسعود کیانفر :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته سوم :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نتایج کامل هفته سوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آغاز بردهای تیم فوتسال شوپی :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هر روز که خورشید می دمد یعنی که امید هنوز هست :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱
» برنامه هفته سوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱
» برنامه و اسامی داوران هفته سوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته دوم :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» نتایج هفته دوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» نتاتیج هفته دوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» برنامه هفته دوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - گروه جنوب :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» نتایج هفته اول گروه جنوب :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» جدول لیگ دسته دوم فوتسال کشور - هفته اول :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» نتایج کامل هفته اول لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» تساوی در گام اول - 3 امتیازی که از دست رفت :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» لباسهایی جدید باشگاه فرهنگی ورزشی شوپی :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
» اسامی داوران هفته اول لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱
» برنامه هفته اول لیگ دسته دوم فوتسال کشور :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» محسن جان پیام تسلیت ما را پذیرا باش :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» عید نوروز مبارک :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» بیو گرافی سرمربی تیم فوتسال شوپی ( مسعود کیانفر ) :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» برنامه کامل نیم فصل اول باشگاه شوپی :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» اطلاع رسانی ( تغییر نام باشگاه )و (لوگوی باشگاه) :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» پرسپولیس تهران به سختی تیم فوتسال شوپی ملارد را شکست داد :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠
» لیگ دسته 2 فوتسال کشور قرعه کشی شد .. :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» بررگزاری لیگ دسته دوم فوتسال از اسفند ماه.. :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» شوپی تمرین های خود را از سر گرفت.. :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
» جدول مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال کشور .هفته پایانی :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠